Aktuality


Farní OHLÁŠKY - Hejèín
Bohoslužby o Vánocích 2018
Vŭuka náboženství

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ZMÌNY BOHOSLUŽEB V HEJÈÍNSKÉM KOSTELE:
Od ètvrtka 27. prosince 2018 do soboty 29. prosince 2018
nebudou mše svaté v Hejèínì a v Horce.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pravidelné adorace, které bŭvají v pátek po mši svaté do 21 hodin v kapli Panny Marie, jsou v zimním období pĝesunuty do místnosti nad sakristií hejèínského kostela.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V adventu 2018 opìt probíhá putování obrazu Svaté rodiny po rodinách ve farnostech Hejèín, Horka nad Moravou a Kĝelov. Aktuální rozpis najdete zde.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Úmysly mší svatŭch na první pololetí roku 2019 je možné zapisovat od zaèátku prosince v sakristii kostela, nejlépe po mši svaté. K životu katolické rodiny tradiènì patĝí vŭroèní mše svatá za zemĝelé pĝíbuzné, na kterou, kdo z rodiny mùže, pĝijde. A samozĝejmì lze tímto zpùsobem prosit i za aktuální záležitosti – nejen ve vlastních rodinách.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Modlitby matek probíhají každé pondìlí od 18.30 do 19.15 hodin v místnosti nad sakristií hejèínského kostela. Setkání jsou otevĝená i dalším maminkám. Bližší informace vám mùže poskytnout Saša Šastná, tel. 723 606 605.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Spoleèenství mládeže (s pĝípravou na biĝmování) se schází v nedìli od 19.15 do 20.30 hodin v místnosti nad sakristií. Setkání vede P. Gorazd.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Na opravu hejèínskŭch varhan je vybráno již 1,158.091 Kè (stav k 5. 12. 2018). Všem dárcùm upĝímné Pán Bùh zapla! Pĝíští mše svatá za dobrodince opravy varhan bude ve stĝedu 19. prosince 2018 v 17.30 hodin. Je možné adoptovat konkrétní p횝aly. Rádi na požádání vystavíme potvrzení o daru, kterŭm se snižuje daòovŭ základ, z nìhož se vypoèítává 15% daò z pĝíjmu. Tzn. z vŭše daru 1 000 Kè se vrátí na daních 15 %, tj. 150 Kè. Pĝipomínáme, že je možné podpoĝit opravu hejèínskŭch varhan také nákupem v e-shopech, aniž by vás to stálo korunu navíc. Podrobnosti o opravì varhan najdete zde. Za všechny dárce je sloužena jednou za mìsíc mše svatá.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Setkání seniorù probìhne ve ètvrtek 13. prosince 2018 v 10 hodin v místnosti nad sakristií hejèínského kostela.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Adoraèní den farnosti Horka nad Moravou bude v sobotu 15. prosince 2018. Zaène mší svatou v 8.20 hodin a po ní bude adorace. V èase adorace bude pĝíležitost k pĝedvánoèní svátosti smíĝení. V pátek 14. prosince 2018 v Horce nebude mše svatá.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pĝedvánoèní úklid hejèínského kostela probìhne v sobotu 15. prosince 2018 od 9 hodin. Je možné pĝijít uklízet už v pátek od 18.15 hodin, pokud se to nìkomu hodí více. Dìkujeme za vaši pomoc!
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V nedìli 16. prosince 2018 se uskuteèní pĝi bohoslužbách potravinová sbírka Krajíc chleba pro chudé a sbírka vánoèního cukroví na charitní štìdroveèerní stùl.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Farní spoĝení a sbírka na opravu varhan se uskuteèní pĝi bohoslužbách v nedìli 16. prosince 2018.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V nedìli 16. prosince 2018 bude mše svatá v 10 hodin obìtována za P. Josefa Šoustka a P. Františka Tomigu, kteĝí v Hejèínì pùsobili pĝed padesáti lety a 14. prosince 1968 zahynuli pĝi autonehodì. Po mši svaté bude krátkŭ vzpomínkovŭ program v místnosti nad sakristií.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V pondìlí 17. prosince 2018 papež František slaví 82. narozeniny. Modleme se za nìho a za celou církev.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V hejèínském kostele v úterŭ 18. prosince 2018 v 6.30 hodin bude rorátní mše svatá s lampièkami. Po skonèení bohoslužby bude možné pĝed odchodem do školy a do práce posnídat a vypít teplŭ èaj v místnosti nad sakristií.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Modlitební veèer chval bude v hejèínském kostele v místnosti nad sakristií v úterŭ 18. prosince 2018 v 19.30 hodin.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Zdobení stromkù v kostele bude v nedìli 23. prosince 2018. V Hejèínì od 14 hodin, v Horce od 13 hodin.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Betlémské svìtlo bude možné si vyzvednout v hejèínském kostele v pondìlí 24. prosince 2018 od 14 do 16 hodin.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pĝehled bohoslužeb o Vánocích 2018 naleznete zde.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Obnova manželskŭch slibù v den svátku Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa, bude v nedìli 30. prosince 2018 pĝi všech bohoslužbách.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V úterŭ 1. ledna 2019 je slavnost Matky Boží Panny Marie. Mše svaté jsou v 7 a 10 hodin. V tento den je možné za obvyklŭch podmínek získat plnomocné odpustky. Je to také Svìtovŭ den modliteb za mír.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Návštìva nemocnŭch se uskuteèní ve ètvrtek 3. ledna 2019.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V nedìli 6. ledna 2019 o slavnosti Zjevení Pánì bude pĝi mši svaté žehnání vody, kĝídy a kadidla.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Setkání nad Biblí s Mariánem Jahodou bude v nedìli 6. ledna 2019 v 19 hodin v hejèínském kostele v místnosti nad sakristií.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Vzadu v kostele je stále dostupná k podepsání Petice na podporu manželství. Petice získala již víc než 50.000 podpisù. Bližší informace mùžete získat na stránkách Aliance pro život.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Farnost u katedrály sv. Václava srdeènì zve všechny, kteĝí touží naslouchat Božímu slovu spoleènì s druhŭmi a chtìjí, aby Boží slovo vstupovalo do jejich života, na setkání nad Božím slovem z nedìlní liturgie. To se koná vždy ve ètvrtek v sále farního domu od 18.45 hodin, ulice Mlèochova 7. Spoleèenství je otevĝené a nezavazuje k pravidelné úèasti.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Arcibiskup Jan Graubner založil u pĝíležitosti diecézního Eucharistického kongresu v roce 2015 Spoleèenství adorátorù Arcidiecéze olomoucké nazvané „Eucharistická hodina“. Plné znìní dekretu, kterŭ shrnuje zásady tohoto spoleèenství, najdete v kostele na nástìnce. Pĝihlásit se mùže každŭ diecézan (dospìlí i dìti), nejlépe prostĝednictvím své farnosti. Pĝihlašovací formuláĝ je v kostele vzadu na stolku. Kdo uvede i e-mail, bude dostávat informace èi duchovní materiály. Každŭ zapsanŭ do knihy èlenù obdrží èlenskou knížku se svŭm jménem.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Modlitby matek jsou v Kĝelovì každé pondìlí ve 20.30 hodin – 1x za 14 dnù na kĝelovské faĝe a 1x stĝídavì po rodinách.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V kostele sv. Jiljí v Kĝelovì jsou první a tĝetí nedìli v mìsíci ve 20.30 hodin modlitby otcù.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Èleny pastoraèní rady hejèínské farnosti jsou: Vojtìch Èernŭ, Jaroslav Franc, Dagmar Hubièková, Oldĝich Chytilík, Marcela Koupilová, Ladislav Šnevajs, Veronika Vymìtalová, Jana Werdichová.

Probíhající obnovu vŭmalby podpoĝili:

   
Ó FARNOST OLOMOUC HEJÈÍN 2008
 Všechna práva vyhrazena
  optimalizováno pro rozlišení 800 x 600 px. Vaše použité rozlišení je px.